Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 V/v Hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về Thuế

20 Tháng Mười Hai , 2016 11:02 chiều

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng có những sửa đổi, bổ sung như sau theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC:

Đối với các dịch vụ y tế thì Thông tư 130 đã bổ sung thêm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bao gồm cả tàu điện.

Bổ sung trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản với chi phí năng lượng chiếm từ 51% trở lên giá thành.

Về các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% thì Thông tư 130/2016/TT-BTC thêm quy định: Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng thì Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi như sau:

Cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 mà đủ điều kiện hoàn thuế thì được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo trong các trường hợp sau: Dự án của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký; Dự án của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh; Hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; Dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ 01/7/2016 hoặc dự án sản xuất sản phẩm mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 130/2016/TT-BTC sửa đổi các quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó:

Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán này không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế ấn định thuế.

Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định theo công thức: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế suất quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016.

Ngoài ra, Thông tư 130/2016/TT-BTC còn sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP; Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Posted in: Văn bản
Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited