Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

25 Tháng Tám , 2017 1:05 sáng

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật này quy định về đối tượng, nguyên tắc và chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa” là doanh nghiệp có tổng số lao động tham gia BHXH không quá 200 người và có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng (Điều 4).

Nếu đáp ứng tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách như: hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp NSNN (Điều 6).

Đặc biệt, được hưởng thuế suất TNDN thấp trong một thời hạn nhất định, nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ thì được áp dụng thủ tục thuế, chế độ kế toán đơn giản hơn (Điều 10).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

 

Posted in: Văn bản
Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited